03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 25 _ راه رفتن از روبه رو

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 25 _ راه رفتن از روبه رو
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 25 _ راه رفتن از روبه رو

راه رفتـن از روبه‌رو

آنچه آموختیم بررسی راه رفتن و دویدن شخصیت از نمای پهلو، تخت و بدون در نظر گرفتن پرسپکتیو بود. در اینجا قصد داریم «تا راه رفتن از روبه‌رو»، پُر رنگ‌تر است که تا حدودی حضور پرسپکتیو در آن را بیاموزیم. شخصیت موردنظر برای متحرک‌سازی این بخش در تصویر ارائه‌شده است.

قبل از اینکه به بررسی کلیدهای اصلی راه رفتن از روبه‌رو بپردازیم توجه به این نکته ضروری است که برای خلق توهم حرکت شخصیت در پرسپکتیو چه راهکارهایی وجود دارد؟

راهکار اول:

این است که انیماتور تمام کلیدهای راه رفتن را به‌صورت درجا زدن در یک مکان طراحی می‌کند و به‌جای اینکه شخصیت را به سمت دوربین بیاورد و یا از آن دور کند، زمین را متحرک‌سازی می‌کند تا توهم حرکت روبه‌جلو را القا کند. اکنون به کلیدهای «راه رفتن از روبرو» که در تصاویر زیر ترسیم‌شده‌اند توجه کنید. قوانین و نکاتی که در مورد راه رفتن از پهلو آموختیم در این بخش نیز صادق هستند و همان موارد در متحرک‌سازی از روبه‌رو اعمال می‌شوند. ابتدا کلیدهای اصلی یا همان «تماس‌ها» و بعد فریم‌های میانی از آن کلیدهای حالت عبوری و نهایتاً را طراحی می‌کنیم؛ تنها چیزی که تغییر کرده است موقعیت دوربین ما نسبت به شخصیت است که اکنون آن را از روبه‌رو می‌بینیم.

کلیدهای 1 و 9 :کلیدهای تماس

کلیدهای 5 و 13 :کلیدهای حالت عبوری

نکتـه: در نظر داشته باشید که هر فریم را دو بار تکرار می‌کنیم.

بعد از تمام شدن متحرک‌سازی شخصیت که به‌صورت »درجا« متحرک‌سازی شد نوبت به متحرک‌سازی زمین و پس‌زمینه‌ای است که شخصیت روی آن قدم میزند. برای این منظور باید یک سیکل تکرارشونده برای زمین در نظر گرفته شود. مطابق آنچه در تصویر پایین آورده شده است. با قرار دادن شخصیتی که به‌صورت درجا متحرک‌سازی شده بر روی سیکل متحرک‌سازی زمین، این حس و نهایتاً ایجاد می‌شود که شخصیت ما در حال قدم زدن است و روبه‌جلو حرکت می‌کند.

فعالیت: شخصیت زیر را به‌صورت »درجا« متحرک‌سازی کنید و بعدازآن برای زمین، یک سیکل طراحی کنید و نهایتاً شخصیت متحرک‌سازی شده را روی سیکل زمین قرار دهید

راهکار دوم:

این است که شخصیت ثابت و بدون حرکت باشد و دوربین به او نزدیک شود. برای این منظور ابتدا ظاهراً شخصیت را به‌صورت درجا متحرک‌سازی می‌کنیم این است که شخصیت ثابت و بدون حرکت باشد و دوربین به او نزدیک شود. برای این منظور ابتدا ظاهراً شخصیت را به‌صورت درجا متحرک‌سازی می‌کنیم.

فعالیت: شخصیت خودتان را به‌صورت «درجا» متحرک‌سازی کنید و سپس با توجه به پرسپکتیو یک نقطه‌ای آن را به دوربین نزدیک کنید.

راه رفتن از پشـت

هر آنچه برای بخش قبل یعنی راه رفتن از روبه‌رو گفته شد در این قسمت نیز صدق می‌کند و تنها تفاوت این است که کلیدهای اصلی، حالت عبوری و فریم‌های میانی را باید از پشت شخصیت طراحی کنیم. در تصاویر زیر به کلیدهای راه رفتن از پشت توجه کنید.

کلیدهای 1 و 9 :کلیدهای تماس

کلیدهای 5 و 13 :کلیدهای حالت عبوری

فعالیت: یک شخصیت را «درجا» متحرک‌سازی کنید. زمین را جداگانه متحرک‌سازی کنید و نهایتاً شخصیت متحرک‌سازی شده را روی زمین قرار دهید.

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه