03136002020

نحوه محاسبه شهریه

آیا شهریه پرداختی برای دوره‌ها عادلانه است؟

شهریه تعیین‌شده برای هر یک از دوره‌های فنی حرفه‌ای چطور محاسبه می‌شود؟

شهریه دوره های آموزشی عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی به روش مجازی مطابق با شیوه نامه ی نحوه ی تعیین شهریه ی كارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، مصوب شهریور ماه 1388 هیات نظارت مركزی تعیین می گردد .

نرخ شهریه آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد الكترونیكی به پیشنهاد نوین دانش پژوهان (شعبه) و بررسی كارشناسی سازمان فنی و حرفه‌ای و تصویب هیئت نظارت مرکزی این سازمان تعیین‌شده است و نوین دانش پژوهان (شعبه) بنا به صلاحدید در برخی موارد طرح‌های تخفیفی خاصی برای کارآموزان قائل می‌شود.

به‌منظور محاسبه نرخ شهریه برحسب نفر- ساعت ، باید كلیه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دوره آموزشی مربوط محاسبه و نرخ سود سرمایه احصاء و به‌عنوان نرخ قطعی شهریه دوره آموزشی مربوط اعلام شود .

   نرخ سود سرمایه + سرانه هزینه‌های مستقیم هر حرفه (نفر ساعت) + سرانه هزینه‌های غیرمستقیم (نفر ساعت) = نرخ شهریه برحسب نفر- ساعت

هزینه مستقیم شامل هزینه مواد مصرفی برای یك دوره آموزشی به ازای هر کارآموز ، هزینه حقوق (حق‌التدریس) مربی ، هزینه استهلاك تجهیزات مطابق قانون مالیات‌های مستقیم و  هزینه‌های تعمیر و نگهداری به میزان 3 درصد قیمت دفتری آن‌ها است.

هم‌چنین هزینه‌های غیرمستقیم هر دوره آموزشی شامل: هزینه اجاره‌بها یا استهلاك ساختمان ، هزینه تبلیغات ، هزینه ملزومات مصرفی اداری ،  هزینه آب ، برق ، سوخت و تلفن و هزینه سایر کارکنان ، با احتساب نرخ تورم محاسبه می‌شود.


کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت