03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

نحوه محاسبه شهریه

آیا شهریه پرداختی برای دوره‌ها عادلانه است؟

شهریه تعیین‌شده برای هر یک از دوره‌های فنی حرفه‌ای چطور محاسبه می‌شود؟

شهریه دوره های آموزشی عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی به روش مجازی مطابق با شیوه نامه ی نحوه ی تعیین شهریه ی كارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، مصوب شهریور ماه 1388 هیات نظارت مركزی تعیین می گردد .

نرخ شهریه آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد الكترونیكی به پیشنهاد نوین دانش پژوهان (شعبه) و بررسی كارشناسی سازمان فنی و حرفه‌ای و تصویب هیئت نظارت مرکزی این سازمان تعیین‌شده است و نوین دانش پژوهان (شعبه) بنا به صلاحدید در برخی موارد طرح‌های تخفیفی خاصی برای کارآموزان قائل می‌شود.

به‌منظور محاسبه نرخ شهریه برحسب نفر- ساعت ، باید كلیه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دوره آموزشی مربوط محاسبه و نرخ سود سرمایه احصاء و به‌عنوان نرخ قطعی شهریه دوره آموزشی مربوط اعلام شود .

   نرخ سود سرمایه + سرانه هزینه‌های مستقیم هر حرفه (نفر ساعت) + سرانه هزینه‌های غیرمستقیم (نفر ساعت) = نرخ شهریه برحسب نفر- ساعت

هزینه مستقیم شامل هزینه مواد مصرفی برای یك دوره آموزشی به ازای هر کارآموز ، هزینه حقوق (حق‌التدریس) مربی ، هزینه استهلاك تجهیزات مطابق قانون مالیات‌های مستقیم و  هزینه‌های تعمیر و نگهداری به میزان 3 درصد قیمت دفتری آن‌ها است.

هم‌چنین هزینه‌های غیرمستقیم هر دوره آموزشی شامل: هزینه اجاره‌بها یا استهلاك ساختمان ، هزینه تبلیغات ، هزینه ملزومات مصرفی اداری ،  هزینه آب ، برق ، سوخت و تلفن و هزینه سایر کارکنان ، با احتساب نرخ تورم محاسبه می‌شود.