03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه7_ حرکت مفاصل ساده

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه7_ حرکت مفاصل ساده
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه7_ حرکت مفاصل ساده

متحرک‌سازی مفصلی_بخش اول

حرکت مفاصل ساده

مرکـز ثقـل

حرکت اجسام به هنگام پرتاب در فضا به‌صورت قوس می‌باشد و در طول این قوس، اجسام حول محور مرکز ثقل خود می‌چرخند، درنتیجه جرم جسم در مرکز ثقل آن متمرکز است

نکتـه: مرکز ثقل یک جسم همیشه بر روی مرکز هندسی آن نیست و بر اساس وزن هر قسمت، نقطۀ دیگری نیز می‌تواند مرکز ثقل جسم باشد.

مثال: مداد را طوری در دست بگیرید که هر یک از دو انتهای آن روی یک انگشت شما باشد. سپس انگشتانتان را به‌آرامی به هم نزدیک کنید تا به هم برسند. نتیجه می‌گیریم دو انگشت شما در نقطه مرکز ثقل مداد به هم می‌رسند.

مرکـز ثقـل

نکتـه: دو انگشت شما همیشه در زیر نقطه مرکز ثقل به هم می‌رسند که لزوماً در وسط جسم نیست.

چرخش اجسـام

چرخش اجسـام

آیا شکل، جهت و سرعت اجسام در اصول حرکت و چرخش آن مؤثر است؟

فعالیت: یک پاک‌کن را با نوارچسب به نقطه‌ای دل خواه از مداد بچسبانید و آزمایش را تکرار کنید محل پاک‌کن را تغییر داده و آزمایش را تکرار کنید.

اگر جسمی با شکل غیر متوازن پرتاب شود، در مسیر چرخش، قوسی را طی می‌کند که می‌تواند از طریق مرکز ثقل، آن قوس را زمان‌بندی کرد. ازآنجاکه تمام اشیا به هنگام پرتاب در فضا میل به چرخش دارند، بنابراین چرخش، حول مرکز ثقل و بر روی یک قوس در جهت پرتاب جسم، رسم می‌شود.

مثال: یک چکش را در نظر بگیرید، بیشتر وزن این چکش در قسمت سنگین سر فلزی آن متمرکز است و مرکز ثقل آن نیز نزدیک به آن می‌باشد درنتیجه چرخش و حرکت چکش، حول همین نقطه است.

نکتـه: اگر شکل چکش یا جهت و سرعت آن تغییر کند اصول حرکت، یکسان باقی می‌ماند.

چرخش اجسـام

برای رسم اشیا در حال حرکت، معمولاً کل حالت جسم را طراحی کرده و مرکز ثقل جسم را با نقطه علامت‌گذاری می‌کنند، سپس با انطباق نقطه مرکز ثقل بر روی قوس، حالات حرکتی را تکرار کرده تا کامل شوند.

نکتـه: در هنگام حرکت در هر تصویر، زاویه قرار گرفتن شئ تغییر می‌کند.

در مورد اجسامی که سطح و شکل آن‌ها متغیر است، مرکز ثقل نیز تغییر می‌کند، مثال اگر انسانی سقوط کند و یا به هوا بپرد، مرکز ثقل بدن او نیز در طول یک خط منحنی حرکت خواهد کرد. بنابراین چرخش اجسام جاندار و اجسام بیجان مشابه است و از روی قوس خود خارج نخواهند شد.

چرخش اجسـام

دنباله‌ها و همپوشـانی

برای ساده شدن طراحی حرکت و نمایش انتقال نیرو در دنباله‌ها و همپوشانی چه راه‌کاری می‌شناسید؟

تأخیر زمانی اجزای وابسته به یک جسم متحرک را »همپوشانی« میگویند که حرکت این اجزا از قانون اینرسی تبعیت می‌کنند. قاعدۀ بنیادی حرکت همپوشانی، همان قاعده حرکت و انتقال نیرو در مفاصل انعطاف‌پذیر است که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت. دلیل این قاعده در پویانمایی برداشت اغراق‌آمیز از گرایش طبیعی حرکت در پدیده‌ها است

حرکت دنباله‌ها و همپوشانی به موارد زیر بستگی دارد:

  • حرکت اجسامی که دنباله‌ها به آن‌ها متصل می‌باشند؛
  • میزان انعطاف‌پذیری و وزن خود دنباله‌ها؛
  • مقاومت هوا.
  • منظور از دنباله‌ها چیزهایی مانند بخشی از اجزای بدن، پالتو، دامن، کلاه و ... می‌باشند.

حرکت دنباله‌ها و همپوشانی

مثال: گروهی با هماهنگی و نظم خاصی دسته‌جمعی می‌دوند، اگر حرکت بعضی از آن‌ها یک یا دو فریم عقب‌تر و یا جلوتر از بقیه باشد حالت نرم‌تری به تصویر می‌بخشد؛ درنتیجه تصویر از حالت یکدست و مکانیکی خارج می‌شود. حرکت در پوشاک، یک نمونۀ عالی از دنباله‌ها است. اگر شخصیت کت بر تن دارد و قدم میزند به نظر می‌رسد کت عکس جهتی که شخصیت حرکت می‌کند کمی کشیده می‌شود و اگر او ناگهان بایستد، کت حرکت خود را ادامه می‌دهد و سپس به‌آرامی به عقب بازمی‌گردد و به حالت سکون درمی‌آید.

فعالیت:

  • سه توپ را در فاصله و زمان‌بندی مشخص در حال فرود آمدن به زمین متحرک‌سازی کنید. هرکدام از توپ‌های فعالیت قبل را با تأخیر زمانی، در حال فرود آمدن به زمین متحرک‌سازی کنید.
  • آونگ زیر را متحرک‌سازی کنید.

دنباله‌ها و همپوشـانی

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه