03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه14_ پریدن

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه14_ پریدن
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه14_ پریدن

پریدن

ابتدا عمل پریدن را به‌صورت جداگانه در ذهن مرور می‌کنیم و سپس به همراه یکدیگر کلیدهای اصلی آن را ترسیم خواهیم کرد. برای بازی‌سازی پریدن، ابتدا باید مشخص کنیم که چه اعمالی قرار است انجام بپذیرد.

  • ایستادن
  • آماده شدن برای پرش (پیش حرکت)
  • جهش (کشیدگی)
  • پرش (فشردگی)
  • فرود آمدن (کشیدگی)
  • کنترل کردن (فشردگی)
  • ایستایی نهایی

گام اول: ایستادن

در آغاز فریمی ایستا از شخصیت طراحی می‌کنیم.

گام دوم: آماده شدن برای پرش

پریدن حرکتی است مخالف جاذبه که پای انسان، حداقل دو یا سه فریم بدون هیچ تماسی در هوا قرار دارد. برای ایجاد چنین نیرویی، نیاز به ذخیره کردن انرژی بدن و سپس جهش است. پس برای پریدن، نیازمند فشردگی یا همان پیش حرکت در بدن هستیم.

آماده شدن برای پرش

گام سوم: جهش

بدن انرژی خود را آزاد می‌کند و به جلو می‌پرد. در این حالت کشیدگی درون ستون فقرات و پاها ایجاد می‌شود.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدیگام چهارم و پنجم : پرش و فرود

در دو کلید بعدی در هوا رها می شود و چند فریم معلق می ماند، سپس توسط جاذبه به پایین کشیده می شودو با دو پا فرود می آید.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی

نکتـه: وقتی شخصیت به نقطه اوج یا همان کلید پرش می‌رسد، سرعتش کم می‌شود. بنابراین فریم‌های بیشتری را باید قبل و بعدازآن طراحی کنیم. مشابه فاصله‌گذاری‌هایی که در صفحه بعد طراحی‌شده است.

گام ششم و هفتم: کنترل کردن و ایستادن

ناگهانی بودن فرود بدن، باعث جمع شدگی آن و خم شدن زانوها می‌شود؛ دست‌ها در این حالت تعادل بدن را حفظ می‌کنند و بدن دوباره می‌ایستد.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی

فعالیت: پریدن یک شخصیت را متحرک‌سازی کنید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه