03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه9_ حرکت مفاصل پیچیده

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه9_ حرکت مفاصل پیچیده
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه9_ حرکت مفاصل پیچیده

حرکت مفاصل پیچیده

پرواز پرنده

در اینجا به کمک مفاصل، حرکت بال زدن پرنده را بازسازی کرده سپس فریم‌های ۱ و ۹ را در دو حرکت اصلی برای مفاصل طراحی می‌کنیم.

پرواز پرنده

در هنگام پایین آمدن، در اثر فشار هوا، بال‌ها به سمت بالا و در جهت مخالف مقاومت هوا کشیده می‌شوند.

فشار هوا چه تأثیری بر روی حرکات بال پرندگان متفاوت دارد.

نکتـه: درحرکت اکثر پرندگان، زمان حرکت رفت‌وبرگشت بال‌ها مساوی است، مگر در مورد پرندگان بزرگ که برگشت بال‌ها کندتر از باز شدن باله است و یا برعکس در مورد پرندگان سنگین، حرکت برگشت بال‌ها سریع‌تر خواهد بود.

اندازه و وزن پرنده در چرخه بال ً زدن، کاملاً مؤثر است؛ پرندگان بزرگ، آرام‌تر از پرندگان کوچک حرکت می‌کنند.

در هنگام بالا رفتن، بال‌ها در اثر فشار، در جهت مخالف مقاومت هوا کشیده می‌شوند.

حرکت مفاصل پیچیده

درگیری مفاصـل از دو منبع نیروی حرکتی

فرض کنیم دستی به مانع نزدیک می‌شود. تا زمانی که دست به مانع برخورد نکرده، صاف و کشیده است اما براثر برخورد، کف دست روی مانع ثابت‌شده و بدن، به سمت مانع حرکت می‌کند.

درگیری مفاصـل از دو منبع نیروی حرکتی

منبع حرکت چه تأثیری بر روی حرکت اتصالات و مفاصل دارد؟

مانع، متحرک و بدن ثابت است؛ اگر مانع به چپ و راست حرکت کند، جای کنترل کنندۀ مفصل‌ها تغییر کرده و مانع، حرکت را هدایت می‌کند.

درگیری مفاصـل از دو منبع نیروی حرکتی

مانع و بدن هر دو حرکت می‌کنند و مانع قرار است از نقطۀ A به نقطه B منتقل شود. مانع، حرکت می‌کند مفاصل را هم با خود می‌کشد اما بدن همچنان ثابت است.

درگیری مفاصـل از دو منبع نیروی حرکتی

تا زمانی که مفاصل کاملاً صاف نشوند بدن همچنان ثابت باقی می‌ماند. پس‌ازآن که مفاصل به کمک مانع به‌طور کامل صاف شدند، بدن هم همراه آن‌ها حرکت می‌کند تا لحظه‌ای که مانع در نقطۀ B بایستد. زمانی که مانع از حرکت ایستاد، بدن به دلیل وزنی که دارد به سمت مانع حرکت می‌کند. درنتیجه، حرکت اتصالات به کمک منبع حرکت، تک‌به‌تک انجام می‌شود و هر تعداد اتصالات وجود داشته باشد از این قانون پیروی خواهند کرد.

درگیری مفاصـل از دو منبع نیروی حرکتی

در نظر بگیرید دو شخصیت بر سر یک رینگ باهم درگیر می‌شوند. برای نشان دادن حس وزن، مفاصل (دست، ساعد، بازو، کتف، بدن و ...) تک‌به‌تک و به ترتیب درگیر می‌شوند.

درگیری مفاصـل از دو منبع نیروی حرکتی

هرکدام رینگ را به سمت خود می‌کشد.

درگیری مفاصـل از دو منبع نیروی حرکتی

فعالیت: درحالی‌که هر شخصیت، رینگ را به سمت خود می‌کشد، فریم‌های کلیدی آن را طراحی کنید.

درگیری مفاصل در ایجاد حرکات بسیار مهم بوده و با شناخت درست آن‌ها می‌توان حس وزن را ایجاد کرد. برای مثال درحرکت پریدن شخصیت‌ها در پودمان بعد به‌طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

درگیری مفاصـل از دو منبع نیروی حرکتی

حرکت آویزان

میزان سرعت یک جسم درحرکت، چه تأثیری بر روی مفاصل آن دارد؟

حرکت آویزان

فعالیت: تصویر بالا دارای سه‌نقطه C ،B ،A است، ابتدا از نقطۀ A به نقطه B و سپس به نقطۀ C بر روی نمودار متحرک‌سازی کنید.

حرکت پرچم و مو

برای متحرک‌سازی مو و پرچم بهترین راه چیست؟

درحرکت پرچم، جریان ثابت باد به‌صورت حلزونی و پیچشی به دو طرف پرچم تقسیم می‌شود. هر یک از پیچش‌ها تقریباً حالت یک ُ کره رادارند که بر محور پارچه عمود هستند.

حرکت پرچم و مو

اگر پیچش‌های باد به سمت راست حرکت کنند، موج حرکت در پارچه نیز به سمت راست خواهد بود. در ترسیم حرکات، برای آن‌که پیچش‌ها را در درون پارچه حرکت دهیم ابتدا نموداری شبیه نمودار زیر طراحی می‌کنیم.

حرکت پرچم و مو

سپس یک نمونه پرچم را درون این نمودار طراحی می‌کنیم.

حرکت پرچم و مو

پس‌ازآن، نمودار را مقداری جابه‌جا کرده و فریم بعدی را طراحی می‌کنیم. آن‌قدر این کار را ادامه می‌دهیم تا سیکل حرکتی کامل شود.

حرکت پرچم و مو

نکتـه: در این قبیل حرکت‌ها هیچ فریم اصلی وجود ندارد و تمام تصاویر اهمیت یکسانی دارند و هر تصویر باید پس از تصویر دیگر به نرمی طراحی شود.

حرکت پرچم و مو

در فریم‌های سیکل پرچم، به عالمت × توجه کنید.

فعالیت: دو پرچم، یکی در مقابل باد شدید و دیگری را در مقابل باد مالیم، مشابه نمودار در صفحه قبل طراحی کنید.

نکتـه: شدت حرکت پرچم به مقدار جابه‌جایی نمودار و انداز ه کره‌های پیچشی بستگی دارد.

درحرکت موی سر، به‌غیراز حرکت پیچشی در باد، ِ مانند حرکت پرچم، موها به‌وسیله خود شخصیت هم به حرکت درمی‌آیند و همان‌طور که در مباحث قبل گفته شد، می‌توانیم دسته‌ای از موها را به‌صورت مفصل در ذهن تصور کنیم و حرکت را به کمک مفاصل تجزیه‌وتحلیل کنیم.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی

با به حرکت درآمدن سر شخصیت، مفاصل مو باکمی تأخیر، حرکت سر را دنبال می‌کنند. این قوانین ساده، حس انعطاف‌پذیری به موها می‌دهد.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی

فعالیت: حرکت موی شخصیت تصویر داده‌شده را متحرک‌سازی کنید.

تاب خوردن کـودک

تاب خوردن یک شخصیت در اثر چه نیرویی است؟

درحرکت تاب خوردن، شخصیت با نیروی وارد برتاب، آن را به حرکت درمی‌آورد که اتصالات از قوانین مفاصل تبعیت می‌کنند و بدن شخصیت مانند پا و سر، در خدمت و هدایت تاب قرار می‌گیرند.

تاب خوردن کـودک

تابی بدون شخصیت در حال حرکت که در برابر مقاومت هوا شکسته می‌شود.

فعالیت: در یک حرکت رفت‌وبرگشت، حرکت تاب را بدون شخصیت طراحی کنید.

نکتـه: اگر شخصیت، سوار بر تاب باشد، شدت شّلقی بودن تاب به علت سنگینی شخصیت، کمتر شده و برای دنباله‌هایی مانند لباس و موی شخصیت از قوانین گفته‌شده استفاده می‌شود.

فعالیت:

  • مانند شکل زیر و با این دیدگاه که اگر طناب و صندلی تاب را، چند بازو در نظر بگیریم که به کمک مفاصل به هم متصل می‌باشند، آن را متحرک‌سازی کنید.

  • یک شخصیت را همراه با تاب، متحرک‌سازی کنید و دنباله‌هایی مانند مو، دامن، شال، پالتو و... را به آن اضافه کنید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه