03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار توپ

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار توپ
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار توپ

حرکت دوار توپ

در این قسمت سعی داریم به متحرک‌سازی توپی بپردازیم که با سرعت ثابت حول یک محور می‌چرخد. ابتدا چهار وضعیت توپ را مطابق شکل زیر طراحی می‌کنیم که درواقع کلیدهای اصلی متحرک‌سازی ما می‌باشند.

اگر تصویر موقعیت توپ را از بالا در نظر داشته باشیم، همان‌طور که در تصویر نشان داده‌شده است، یکی بودن فاصله بین توپ‌ها کاملاً مشخص است زیرا ما دنبال حرکت یکنواخت توپ به حول محور مرکزی هستیم. در مرحله بعد به دنبال اضافه کردن فریم‌های میانی به کلیدهای اصلی هستیم.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار تـوپبرای پیدا کردن موقعیت توپ‌های میانی، ابتدا به تصویری که از نمای بالا از توپ‌ها داریم رجوع می‌کنیم و با فاصله‌گذاری برابر، توپ‌های میانی را بین کلیدهای اصلی طراحی می‌کنیم.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار تـوپاگر تصاویر توپ را مطابق نقطه‌چین‌ها بر روی نمای پرسپکتیوی از توپ‌ها تصویر کنیم، متوجه خواهیم شد که فاصله‌گذاری آن‌ها در نمای پرسپکتیو، با نمای بالا متفاوت است و درواقع در نمای پرسپکتیو، توپ‌ها در گوشه‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر هستند. اگر بازهم کلیدهای میانی بیشتری طراحی کنیم این امر بیشتر نمود پیدا می‌کند. به تصویر روبه‌رو توجه کنید.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار تـوپدر تصویر نهایی، پرسپکتیو یک نقطه‌ای نیز بر روی تصویر اعمال‌شده است.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار تـوپفعالیت: بر اساس آنچه در بالا گفته شد و تأثیری که پرسپکتیو بر روی فاصله‌گذاری کلیدها دارد، قصد داریم توپی را متحرک‌سازی کنیم که به طناب یا زنجیری متصل است و حول محور آن با سرعت ثابت می‌چرخد. موقعیت قرارگیری ما نسبت به آن، مطابق با تصویر ارائه‌شده است. درواقع ما زاویه دید پایین‌تر از آن داریم و از پایین به توپ نگاه می‌کنیم.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار تـوپ

افتـادن مکعـب

یک مکعب در هنگام افتادن را در چند حالت پرسپکتیوی می‌توان طراحی کرد؟

نکتـه: شناخت خط افق در پرسپکتیو نکته مهمی است. به فرض مثال شما قصد طراحی از یک مکعب رادارید، بسته به اینکه موقعیت شما نسبت به خط افق چگونه است، زاویه دید شما نسبت به مکعب متفاوت خواهد بود.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار تـوپ

همان‌طور که در تصویر قبل می‌بینید مکعب در موقعیت اول بالاتر از خط افق قرار دارد و درنتیجه، وجه زیرین آن دیده خواهد شد و هنگامی‌که در وضعیت 3 قرار می‌گیرد، پایین‌تر از خط افق قرار دارد و وجه بالایی آن دیده خواهد شد. اما در وضعیت 2 درست مقابل نقطه دید ما قرارداد و تنها، وجه روبرویی آن دیده می‌شود. در این فعالیت، موقعیت ما نسبت به خط افق تغییر نمی‌کند ولی مکعب به علت جابه‌جایی، تصویر متفاوتی از خود بر جای می‌گذارد.

فعالیت: مطابق تصویر صفحه قبل حرکت مکعبی را که بالاتر از خط افق قرار دارد و با سرعت ثابت زمین می‌خورد متحرک‌سازی کنید.

اگر محل قرارگیری مکعب نسبت به نقطه گریز متفاوت باشد و سه وجه از آن قابل‌دیدن باشد؛ مطابق آنچه در تصویر زیر نشان داده‌شده است، کلیدهای آن برای برخورد چه تغییری می‌کنند؟

فعالیت: مکعب تصویر زیر را با جنس‌های متفاوت فلزی و مقوایی در برخورد با زمین متحرک‌سازی کنید.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 24 _ حرکت دوار تـوپ

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه