03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

تضمین کیفیت

یکی از مزیت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای تعیین نیازسنجی بازار کار و تعیین اولویت‌های موردنظر به‌صورت سالیانه است که همین امر موجب شده تا دوره‌های آموزشی نوین دانش‌پژوهان (شعبه) از کیفیت تراز اول دنیا برخوردار باشد.

طبق ماده 74 آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد الکترونیکی ، سازمان فنی و حرفه‌ای بر عملكرد سامانه مدیریت یادگیری پایگاه اینترنتی، محتوای الكترونیكی،مدیر و مربی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد الكترونیكی و مدیریت توسعه فناوریهای آموزشی نوین دانش‌پژوهان (شعبه) نظارت میکند.

موارد تخصصی و  صلاحیت ارائه آموزش‌های الكترونیكی ،مشخصات سامانه مدیریت یادگیری الكترونیكی ،محتوای الكترونیكی ، سناریوهای آموزشی و صلاحیت تخصصی مربی و مدیر سامانه به‌صورت متمركز توسط سازمان فنی و حرفه‌ای بررسی شده و به هیئت نظارت مركزی این سازمان گزارش میشود.