03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

قوانین و مقررات فنی حرفه ای

قرارداد کارآموزی مصوب مورخ 1397 و اصلاحیه های هیات نظارت مرکزی

این قرارداد براساس ماده 2 قانون کارآموزی مصوب 28/2/1349 و بند 14 ماده 6 فصل چهارم دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی اداره امورآموزشگاه هـای فنـی وحرفـه ای آزاد مصـوب هیـات نظـارت مرکـزی بـا شـرایط زیـر بین خریدار مذکور و  آموزشـگاه فنی وحرفه ای آزاد نوین دانش پژوهان (شعبه) با شرایط ذیل منعقد می گردد :

ماده ١ - موضوع قرارداد : ارائه خدمات آموزش مهارت توسط آموزشگاه به کارآموز

ماده ٢ - عنوان دوره ‚مبلغ قرارداد (هزینه كارآموزی) ‚ مربی دوره ‚محل برگزاری دوره و مدت قرارداد بشرح ذیل

 1-2 : آموزش مذکور با ساعت ذکر شده مذکور  ازحرفه آموزشی خریداری شده مطابق استانداردهای فنی حرفه ای باشـهریه ذکر شده در صفحه دوره به تومان بصـورت مجـازی از طریق سامانه مدیریت یادگیری نوین دانش پژوهان (شعبه) طبق مجوز شماره 15438مورخ 97/5/15 هیات نظارت استان

بر اساس طرح درس های معین و برنامه آموزشی اعلام شده توسط آموزشگاه‚ دوره/دوره های فوق اجرا خواهد شد و کارآموز از طریق درج امضاء در برگ گـزارش عملکـرد اجرایـی آموزشی و آمار حضور و غیاب کارآموزان ، حضور خود در جلسات مربوطه از کلاس (و اجرای موضوع قرارداد) را تائید خواهد کرد.

ماده ٣ - کل مبلغ قرارداد به عدد در صفحه معرفی هر حرفه به تومان و بابـت آمـوزش ، دوره آموزشـی خریداری شده توسـط کارآموز بـه صورت نقد یا اقساط به شرح ماده 2 در وجه آموزشگاه پرداخت می گردد.

تبصره 1 : کارآموز بابت تضمین پرداخت اقساط خود یک برگ سفته /چک به مبلغ مذکور به آموزشـگاه تحویـل داده کـه پـس از تسـویه کل شهریه ‚آموزشگاه ملزم به عودت آن می باشد .

تبصره 2 : (آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهریه از کارآموزان ،رسید یا مستندی که میزان شهریه دریافتی ، نام آموزشـگاه ، مشخصـات کـارآموز و نـوع حرفـه در آن قیـد و توسط مدیر آموزشگاه امضاء و مهر شده باشد را در دو نسخه صادر و یک نسخه آن را به کارآموز ارائه و مراتب را در دفاتر و یـا سیسـتم مـالی آموزشـگاه و جـدول پیوسـت ایـن قرارداد درج نماید  که نسخه اخذ شهریه از کارآموز به صورت الکتریکی و از طریق درگاه پرداخت بانک در صفحه وب سایت توسط کارآموز قابل اخذ است.

تبصره 3 : میزان زمان اجرای دوره برای کلاس های عمومی ‚زمان مندرج در استانداردمهارتی مربوط‚ خصوصی حداقل 50 %و نیمه خصوصی حـداقل 75 %سـاعات کـل اسـتاندارد آموزشی مربوط و میزان زمان و محتوای اجرای دوره برای آموزش خاص برحسب درخواست کتبی کارآموز خواهد بود.

تبصره 4 : تعداد کارآموزان در کلاس های خصوصی حداکثر 3 نفر و در کلاسهای نیمه خصوصی حداکثر 5 نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضی می باشد.

تبصره 5 : علاوه بر شهریه دوره ‚ سایر هزینه ها شامل : هزینه ثبت نام پرتال ، معرفی به آزمون ، مشاوره ، هزینه صدور گواهینامه‚ هزینه هـای شـرکت در آزمـون کتبـی و عملـی مجدد بر اساس مبالغ اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از سوی کارآموز می بایست پرداخت شود.

تبصره 6 : هرگونه دریافت و عودت شهریه کارآموزی ‚ صرفا بر اساس ضوابط ومقررات امکانپذیر خواهد بود.

ماده ٤ : نحوه پرداخت و عودت شهریه :

1-4 : پرداخت شهریه بر اساس توافق طرفین به دو صورت : تمام نقدو یکجا و یا اقساطی بر اساس جدول پیوست قابلیت پرداخت خواهدداشت.

2-4 : بنا به درخواست کارآموز و تایید مرکز معین مربوطه ‚ عودت شهریه در حالت های زیر امکانپذیر می باشد

  • آموزشگاه از زمان پیش ثبت نام /ثبت نام موظف است ظرف یک ماه دوره مربوطه را شروع نماید؛ پس از پایان مهلت مذکور و در صورت درخواست کـارآموز ‚ آموزشـگاه موظـف است میزان مبلغ شهریه دریافت شده از کارآموز را عودت نماید
  • در صورت انصراف کارآموز یک هفته قبل از شروع دوره ‚ چنانچه کل شهریه از سوی کارآموز پرداخت شده بود ‚ 20 در صد کسر و 80 در صد عودت داده مـی شـود . در صـورت پرداخت مبلغی از شهریه (مبلغ پیش پرداخت) از سوی کار آموز ‚20 در صد از کل شهریه مصوب کسر و مابقی آن می بایست عودت داده شود .
  • در صورت انصراف کتبی کارآموز تا زمان طی شدن 10 درصد از ساعات کل آموزش‚ پس از ارایه ی مستنداتی مبنی بر بیماری‚انتقال محل سکونت و مـوارد مشـابه ‚ آموزشـگاه موظف است 20 درصد شهریه را عودت نماید
  • چنانچه به هر دلیل موسس پس از شروع دوره آموزشی از ادامه دوره منصرف شود ‚ باید تمام شهریه دوره آموزشی مربوطه دریافت شده از کارآموز را عودت نماید
  • چنانچه قرار داد کارآموزی به هر دلیلی منعقد نشده باشد ‚ در هر مرحله (قبل یا حین آموزش) ‚ موسس موظف است کل مبلغ شهریه مصوب را عودت نماید
  • چنانچه آموزش ارایه شده کمتر از میزان تعیین وتوافق شده در قرارداد کارآموزی ارایه شده باشد‚به میزان کسر ساعت آموزش (احراز شده) می بایست مبلـغ شـهریه محاسـبه واز سوی آموزشگاه به کارآموز عودت گردد.

تبصره 2 :  چنانچه براساس بررسي هاي مركز معين مربوطه يا اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي استان ويا هيات نظارت استان صحت ادعاي كارآموز محرز شود‚مراتب از طريق مركز معين مربوطه به آموزشگاه اعلام تا نسبت به استرداد شهريه يا بازگشت كارآموز به دوره جاري ويا معرفي وي براي دوره بعد ويا تصميم ديگري كه حسب مورد ومصلحت طرفين(آموزشگاه و كارآموز) اتخاذ گردد‚ اقدام نمايد . 

تعهدات کارآموز :

ماده 4 : كارآموز ملزم به رعايت مقررات آموزشگاه مي باشد‚در صورت قصور و سهل انگاري نسبت به انجام تعهدات خود متخلف محسوب شده و مدير آموزشگاه مي تواند مطابق قرار داد كار آموزي به شرح ذيل در خصوص ايشان تصميم گيري نمايد.

  1. تذكر كتبي اول
  2. تذكر كتبي دوم
  3. اخراج كارآموز بدون استرداد شهريه وي پس از حداقل سه نوبت تذكر كتبي وثبت درپرونده آموزشي كارآموز.

تبصره  1 :   درصورت اعتراض كارآموز به اخراج خود ‚ با رعايت ترتيب سلسه مراتب اداري ‚ مركز معين مربوطه يا اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي استان ويا هيات نظارت استان موظف است طبق ضوابط ومقررات به شكايت و اعتراض وي رسيدگي نمايد .

تبصره 3 : در صورتيكه براساس بررسي هاي مركز معين مربوطه يا اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي استان ويا هيات نظارت استان ‚ تصميم و اقدام آموزشگاه مورد تائيد واقع شود ‚ كارآموز ملزم به تبعيت از راي صادره مي باشد .

ماده 5 :  پس از پايان دوره آموزشي ‚كارآموز موظف است به منظور شركت در آزمون‚ مبلغ مصوب شده در قانون را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل از طريق پرتال واريز نمايد.

 1-5 : کارآموز موظف به رعایت ضوابط ومقررات آموزشی و انضباطی آموزشگاه که منطبق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشـگاه هـای فنـی وحرفـه ای آزاد مصوب هیات نظارت می باشد.(ضوابط ومقررات مذکور در صفحه ثبت نام و پرداخت وجه دوره ذکر شده است که تحویل کارآموز می گردد)

2-5 : درصورتی که کارآموز عمداً یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی و غیره خساراتی به سـخت افز ارهـا، تجهیـزات، لـوازم انـدازه گیری، تابلوهای آموزش، ابزار، ساختمان و سایر وسایل با اموال آموزشگاه وارد کند موظف است خسارات را ( مطابق تشخیص و برآورد آموزشگاه ) در مدت زمـان توافـق شـده فـی مابین طرفین(ترجیحا یک هفته) جبران نماید

3-5 : کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هرگونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی ، اهداف وشئونات آموزشگاه مغایرت داشته باشد جداً خودداری نماید.

4-5 : کارآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی ، اخلاقی و شئون اسلامی را در محیط مجازی یا حضوری آموزشگاه رعایت نماید.

5-5 : ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز (که در برگه های آمار حضور و غیاب کلاس مربوطه منعکس و درج میگردد) جزء زمان آمـوزش اجـرا شـده از موضـوع ایـن قرارداد منظور می شود و آموزشگاه تعهدی مبنی بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتی که میزان غیبت کارآموز بیش از 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متنـاوب باشـد ‚آموزشـگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را ( بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی ) ملغی نماید.

6-5 : کارآموز می باید رأس ساعت شروع به محوطه حضوری یا مجازی آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پایان جلسات درسی روزانه ، محوطه حضوری یا مجازی آمـوزش را تـرك نمـوده و از هرگونـه رفتـار سـوء و یـا هرگونه بی انضباطی و اختلال در کلاس ها یا کارگاه ها خودداری نماید

 7-5 : کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده می شود را انجام داده و مطالب آموزشـی تـدریس شـده را مطالعـه و فراگیـری نمایـد و از طـرح سئوالات بی محتوی و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز نماید

8-5: سایر مقررات و شرایط قانونی شامل مقررات کار در کارگاه و آزمون و ... که در قرارداد ذکر نشده ‚ می بایست از سـوی آموزشـگاه بـه کـارآموز اطـلاع رسـانی شـود و لازم الاجرا است.

ماده 8 :  شهريه كارآموزان آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد براساس "شيوه نامه تعيين شهريه كار آموزان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد " مصوب هيات نظارت مركزي ‚تعيين مي شود .

ماده 18 :  سن كارآموز براي شركت دردوره هاي آموزشي نبايدكمتر از  ( 12 )سال تمام باشد.

تبصره 1- حداقل سن كارآموزباتوجه به تبصره ماده  ( 2)قانون كارآموزي- مصوب-1349 درمواردخاص با تصويب وزيركار واموراجتماعي قابل تغيير است. سن كارآموز براي شركت در دوره هاي آموزشي مطابق استانداردآموزشي مصوب مورخ 9/10/96 مي باشد.

تبصره 2- پذيرش كارآموزان كمتراز 12 سال تمام منوط به ارائه اجازه كتبي ولي يا قيم قانوني كارآموزاست. ضوابط برگزاري دوره هاي آموزشي براي افرادكمتراز دوازده سال، توسط هيات نظارت مركزي تبيين وابلاغ خواهدشد .

تبصره 3- پذيرش ،آموزش و صدور گواهينامه مهارت براي اتباع خارجي در آموزشگاهها با ارايه مجوز اقامت از مراجع ذي ربط مجاز است.

ماده 19 : حداقل ميزان سوادكارآموزان جهت شركت دردوره هاي آموزشي براساس استاندارد حرفه مربوطه ازطرف سازمان تعيين مي گردد.

تعهدات آموزشگاه :

ماده 1 :  تعطيلی آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تاسيس قبل ازپايان دوره آموزشي ممنوع است ‚ مگر درصورت توافق كتبي كليه كارآموزان و باز پرداخت تمام شهريه آنان. (براي كارآموزان كمتراز پانزده سال ‚توافق كتبي ولي يا سرپرست قانوني لازم بوده و شهريه نيزبه آنان بازپرداخت مي گردد)

ماده 2 :  نسخه اصلي پروانه تأسيس بايد در دفترمدير آموزشگاه نصب شود .

ماده  3 :  در محل آموزشگاه نبايد هيچ گونه فعاليت غيرمرتبط با موضوع تاسيس آموزشگاه وجود داشته باشد .

تبصره 1:  انجام ساير فعاليت هاي آموزشي درمحل آموزشگاه در شيفت ها و يا روزهاي مخالف، پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط با تائيد هيات نظارت استان و رعايت ساير ضوابط و مقررات امكانپذير مي باشد.

ماده  4:  آموزش كارآموزان زن صرفاً توسط مربيان زن و آموزش كارآموزان مرد صرفاً توسط مربيان مرد بايد انجام شود.این ماده در رابطه با آموزش مجازی صدق نمی کند.

تبصره 1 : در صورت عدم وجود مربي واجد شرايط از جنس كارآموزان ‚ در شرايط خاص بنا به پيشنهاد موسس و صدور مجوز كتبي هيات نظارت استان ‚ به كارگيري مربي واجد شرايط براي مدت زمان مشخص با نظارت هيات نظارت استان بلامانع است .

ماده 5 :  نشر و پخش هرگونه آگهي و تبليغات از نظر محتوايي با عنوان آموزشگاه فني وحرفه اي آزاد‚ درصورتي مجاز است كه به تأييد اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان رسيده باشد.

تبصره 1 :  اخذ يكبار تاييديه محتواي تبليغات از اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت هاي مردمي ‚ مكفي مي باشد.

تبصره 2 : آموزشگاه صرفا اجازه تبليغ آموزشي در خصوص عناوين مندرج در پروانه تاسيس خود را دارد.

ماده 6 :  مدير آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهريه از كارآموزان ‚ رسيد يا مستندي كه ميزان شهريه دريافتي ‚ نام آموزشگاه ‚ مشخصات كارآموز و نوع حرفه در آن قيد و توسط مدير آموزشگاه امضاء و مهر شده باشد را در دو نسخه صادر و يك نسخه آن را به كارآموز ارائه و مراتب را در دفاتر و يا سيستم مالي آموزشگاه درج نمايد .

1-6 : آموزشگاه موظف است کارآموزان را پیش از ثبت نام بطور کامل از شرایط آموزش- شهریه و... (این شرایط می باید کتبا یا به صورت دفترچـه راهنمـای ثبـت نـام آموزشـگاه ها بطور واضح و شفاف درج گردد و در معرض دید کارآموز قرار گرفته و یا به وی ارائه شود) مطلع نماید

2-6 : تدوین و اجرای برنامه آموزشی مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به کارآموز ابلاغ می گردد.

3-6 : در صورت پرداخت هزینه های مربوط به دوره ‚ آموزشگاه موظف است کارآموز را در پرتال جامع سازمان با رعایت ضوابط ومقررات ثبت نام نماید.

4-6 : آموزشگاه موظف به معرفی کلیه متقاضیان کلاس های عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی جهت شرکت در آزمون های مربوط بر حسب جدول زمانبندی اعـلام شـده توسـط سازمان می باشد ؛ و همچنین موظف است برای کارآموزان دوره های آموزش خاص، گواهی حضور در دوره آموزشی مطابق با فرمت تعیین شده توسط هیات نظـارت مرکـزی صـادر نماید.

5-6 : آموزشگاه موظف است در مدت زمان اعتبار این قرارداد به تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات عمل نماید.

6-6 : آموزشگاه موظف است ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی آموزشگاه را مطابق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی اداره آموزشگاه هـای فنـی وحرفـه ای آزاد مصـوب هیات نظارت تدوین و به عنوان جزء لاینفک این قرارداد ، به کارآموز تحویل نماید.

7-6 : آموزشگاه موظف است طبق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی هیات نظارت مرکزی و اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان و مفاد این قرارداد ‚ با رعایت عـدل و انصـاف و حسـن خلق به نحو احسن نسبت به اجرای دوره/دوره های آموزشی مذکور اقدام نماید.

ماده  7 :  اجراي آزمون پايان دوره كارآموزان و صدور گواهي نامه مهارت به عهده سازمان است .

تبصره : چنانچه كارآموز/كارآموزان تقاضاي آموزش بخشي از استاندارد را داشته باشند (آموزش خاص) ‚ در اين صورت آموزشگاه ضمن ثبت نام ايشان در پرتال جامع سازمان ‚ مي بايست طبق شيوه نامه اجراي دوره هاي خصوصي‚نيمه خصوصي و خاص نسبت به صدور گواهي حضور در دوره آموزشي براي شركت كنندگان در دوره اقدام نمايد.

ماده 7 - حل اختلاف : چنانچه بین طرفین قرارداد اختلافی پیش آمد مرکز معین مربوطه /اداره آموزشگاه های آزاد ومشارکت مردمی/هیات نظارت استان حسب مورد بـه اخـتلاف پـیش آمـده رسـیدگی می نمایند در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع صالحه قابل پیگیری خواهد شد.

ذکر ضوابط این قرارداد به تایید مدیر و موسس آموزشگاه رسیده و بیان این مطالب به منزله مهر تایید آموزشگاه است و تیک زدن گزینه "شرایط و ضوابط را قبول دارم" توسط کارآموز به منزله مهر تایید وی محسوب می شود.

 شیوه‌نامه انضباطی كارآموزان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای

1- هر كارآموز موظف است در طی دوره آموزشی موازین اسلامی و اخلاقی و مقررات سازمان و آموزشگاه مربوطه را مراعات نماید .

الف: رعایت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت به مؤسس و مدیر و مربی ... و دیگر كاركنان آموزشگاه .

2- كارآموز موظف است مطابق برنامه تدوین‌شده از طرف آموزشگاه در برنامه‌های آموزشی حضورداشته باشد .

ب) انتشار و توزیع هرگونه كتاب ، جزوه ، اطلاعیه ، بروشور ، لوح فشرده و سایر موارد مشابه غیرمجاز اكیداً ممنوع است .

ج) هر نوع انجام تبلیغات و هواداری از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و تشکل‌های غیرقانونی ، گروهک‌های وابسته و منحرف ، فرقه‌های ضاله ممنوع است .

ضوابط و شرایط آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای الكترونیكی نوین دانش‌پژوهان :

ماده 64 : محتوای الكترونیكی شامل متن، ویدئو، عكس، انیمیشن، صدا، شبیه‌ساز و .... بوده و بایستی دارای خصوصیات زیر باشد:

1- قالب ارائه محتوای الكترونیكی حتماً می‌بایست در قالب یكی از استانداردهای آموزش الكترونیكی  OKI یا SCORM باشد.

2-  دارای محتوای علمی(دانش، بینش و مهارت) مطابق با استانداردهای آموزشی مصوب فنی حرفه‌ای باشد.

3- محتوای الكترونیكی می‌بایست حتماً دارای نسخه‌ای به زبان فارسی باشد.

4- محتوای الكترونیكی می‌بایستی دارای نسخه تحت وب باشد كه از طریق سامانه مدیریت یادگیری ارائه می‌شود.

تبصره 1: آموزشگاه می‌تواند محتوای آموزشی كه در بستر مخابراتی ایران قابل‌تبادل نیست را در قالب لوح فشرده و بسته‌های آموزشی در كنار محتوای تحت وب خود ارائه نماید .

تبصره 2: وب‌سایت ارائه محتوای الكترونیكی بایستی دارای بخش كتابخانه الكترونیكی باشد كه این كتابخانه حاوی متن ، صدا ، تصویر و کلیه فرمت‌های آن قابل آرشیو نمودن است .

5-  فراهم نمودن شرایط اتصال به سامانه ثبت‌نام و نظارت یكپارچه آموزش الکترونیکی سازمان

6- تأمین امنیت و پشتیبانی‌های علمی و فنی و تأمین كلیه امكانات و شرایط موردنیاز آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد الکترونیکی طبق شیوه‌نامه‌های مربوط.

7- مؤسس موظف به ارائه محتوای الكترونیكی تولیدشده و یا خریداری‌شده است.

8-  فراهم نمودن امكان استفاده كارآموزان، مربیان و ناظران از سامانه یادگیری الكترونیكی به‌صورت شبانه‌روزی با سرعت مناسب

9- آموزشگاه تا پایان مدت این قرارداد موظف به اجرای موضوع قرارداد ( آموزش) است .

10- درصورتی‌که موضوع این قرارداد جزو استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ( و سایر مراجع ) بوده و كارآموز واجد شرایط در آزمون نهایی اخذ گواهینامه رسمی باشد ، آموزشگاه موظف است در صورت تقبل هزینه‌های قانونی متعلقه توسط كارآموز ، وی را جهت برگزاری آزمون به مراجع فوق‌الذکر معرفی نماید .

11- در صورت مشکل در lms آموزشگاه موظف است ظرف مدت 15 روز نسبت به رفع مشکل اقدام کرده و در صورت عدم توانایی در رفع مشکل شهریه استرداد شود.