03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه2_ عمل و عکس‌العمل

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه2_ عمل و عکس‌العمل
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه2_ عمل و عکس‌العمل

متحرک‌سازی درهم تنیده_ بخش دوم

عمل و عکس‌العمل

طبق این اصل تمام نیروها به‌صورت جفت وجود دارند یعنی اگر بر جسمی نیرو وارد کنید آن جسم نیز به شما نیرو وارد می‌کند، پس برای هر عملی عکس‌العملی برابر با آن و در جهت مخالف آن وجود دارد. برای مثال دو جسم را در نظر بگیرید که یکی به دیگری برخورد می‌کند، جسمی که درحرکت است، نیرویی به جسم ساکن وارد می‌کند و موجب شتاب گرفتن و حرکت آن می‌شود. اما جسم متحرک نیز نیرویی از جانب جسم ساکن دریافت می‌کند که باعث کم شدن شتاب و یا حتی حرکت آن به عقب می‌شود.

متحرک‌سازی درهم تنیده

مثال در یک پویانمایی، وقتی شخصیت مشتی محکم به کیسه‌بوکس می‌کوبد عکس‌العمل کیسه این است که عقب می‌رود و با شتاب بیشتری به شخصیت برخورد می‌کند و بازی‌سازی مناسبی برای متحرک‌سازی شخصیت ایجاد می‌کند.

عمـل و عکس‌العمل

فعالیت:

  • با نمایش یک پویانمایی کوتاه، عمل و عکس‌العمل را تحلیل و بررسی کنید.
  • در میان پویانمایی‌هایی که دیده‌اید از مواردی که به عمل و عکس‌العمل مربوط است عکس ( shot screen ) بگیرید.

جاذبـه و جرم اجسام

مقاومت جسم را در برابر شتاب در هنگام اِعمال نیرو «جرم» میگویند. میزان سرعت حرکت اجسام، به جرم آن‌ها بستگی دارد در مثال برخورد دو جسم با یکدیگر و انتقال نیروهای وارده به هم، میزان عقب‌گرد جسم، رابطه معکوس با جرم آن دارد یعنی هر چه جرم جسم بیشتر باشد میزان عقب‌گرد آن کمتر است. درواقع هر چه جسم سنگین‌تر باشد بیشتر در مقابل حرکت مقاومت می‌کند.

فرض کنید جسم قرمز، متحرک و جسم آبی، ثابت است. وقتی جسم قرمز جرم کمتری نسبت به جسم آبی داشته باشد هنگام برخورد با جسم آبی، از طرف آن نیرو دریافت می‌کند و تغییر جهت می‌دهد. وقتی هر دو جسم، جرم یکسانی داشته باشند هنگام برخورد؛ جسم آبی شروع به حرکت می‌کند و جسم قرمز تغییر جهت می‌دهد. وقتی جسم قرمز، جرم بیشتری نسبت به جرم آبی داشته باشد؛ هنگام برخورد هم به حرکت خود ادامه می‌دهد و هم باعث حرکت جسم آبی می‌شود.

جاذبـه و جرم اجسام

این قانون از فیزیک در پویانمایی در اکثر حرکات مانند هنگام جابه‌جایی اجسام یا بلند کردن آن‌ها، زمین خوردن یا حتی راه رفتن و... دیده می‌شود. جاذبه بر روی وزن تأثیر می‌گذارد به‌طوری‌که اگر درجایی جاذبه نباشد مشابه وضعیتی خارج از جو زمین، اجسام در فضا معلق هستند. جاذبه از طرف زمین‌بر اجسام وارد می‌شود و آن‌ها را به سمت خود می‌کشد؛ درنتیجه یک جسم هنگام سقوط، هرچه به زمین نزدیک‌تر می‌شود شتاب آن‌هم افزایش می‌یابد.

جاذبـه و جرم اجسام

فعالیت:

  • یک پویانمایی کوتاه ببینید و مواردی را که به جرم و جاذبه مربوط است بررسی کنید
  • از پویانمایی‌هایی که دیده‌اید؛ مواردی که مربوط به جرم و جاذبه است عکس (اسکرین شات) بگیرید و به‌ یک مجموعه تصویری تبدیل کنید.

مرکز ثقـل(گرانیگاه)

مرکز ثقل، نقطه مشخصی است که در اکثر اجسام به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی همه جرم آن، در آن نقطه متمرکز است. مرکز ثقل درواقع نقطه‌ای است که نیروی جاذبه وارده از زمین، در آنجا متمرکز می‌شود. مرکز ثقل به‌صورت پیش‌فرض باید در مرکز جسم باشد، اما محل قرارگیری آن بستگی به فیزیک جسم دارد برای مثال مرکز ِ ثقل در توپ بدمینتون به سر گرد آن نزدیک‌تر است.

مرکز ثقـل(گرانیگاه)

نکتـه:  مرکز ثقل، لزوماً یک نقطه ثابت در یک جسم نیست و با توجه به تغییر فرم در جسم، موقعیت آن‌هم تغییر می‌کند. درنتیجه مرکز ثقل در انسان با توجه به تغییر حالتش جابه‌جا می‌شود

برای یک متحرک ساز دانستن مرکز ثقل می‌تواند به حفظ تعادل شخصیت در متحرک‌سازی آن کمک کند برای مثال وقتی یک شخصیت روی یک‌پا بایستد مرکز ثقل آن در پای روی زمین قرار دارد.

متحرک‌سازی درهم تنیده

 فعالیت:

  • یک پویانمایی کوتاه ببینید و مواردی که به مرکز ثقل مربوط است را بررسی کنید
  • از پویانمایی‌هایی که دیده‌اید؛ مواردی که مربوط به مرکز ثقل است را عکس (اسکرین شات) بگیرید و به‌صورت یک مجموعه تصویری ارائه نمایید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه