03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه13_ دویـدن

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه13_ دویـدن
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه13_ دویدن

متحـرک‌سازی پیچیده انسانی

دویدن

در راه رفتن، همیشه یک‌پا روی زمین است و هر بار تنها یکی از پاها از زمین بلند می‌شود. درحالی‌که در دویدن هر دو پا در یک، دو یا سه حالت و در یک‌زمان از زمین جدا می‌شوند. ما می‌توانیم همه آنچه را که در مورد راه رفتن انجام دادیم، در مورد دویدن نیز انجام دهیم. سر می‌تواند به بالا و پایین، چپ و راست و عقب و جلو برود؛ بدن می‌تواند به‌سادگی خم شود و در جهت‌های متضاد بچرخد، پاها به داخل و خارج خم شوند و ... اما نمی‌توانیم بیشتر از این کاری انجام دهیم چون دویدن بسیار سریع است. کسی که در ۱۲فریم قدم برمی‌دارد، ممکن است در ۶ فریم بدود. برای اینکه حس شتاب بیشتری به دویدن شخصیت بدهیم، کمی بالاتنه را به جلو خم و پاها را بیشتر باز می‌کنیم. همچنین می‌توانیم بازوها را نیز بیشتر تاب دهیم.

متحـرک‌سازی دویدن انسانآیا تفاوت جزییات حرکت در متحرک‌سازی راه رفتن با دویدن را میدانید؟

نکتـه: در ابتدا حالت‌های تماس را طراحی می‌کنیم.

در حالت عبوری دویدن، یک ً پا کاملاً به عقب کشیده می‌شود و بدن را به سمت جلو پرتاب می‌کند. می‌توانید برای اغراق در جهش شخصیت، پای کش آمده راکمی بلندتر از حد معمول طراحی کنید.

متحـرک‌سازی دویدن انسانبین کلید اول و سوم، بعد از یک جهش، وزن بدن بلافاصله روی یک‌پا می‌افتد، زانو خم می‌شود و بدن به پایین کشیده می‌شود. بین کلید سوم و پنجم، انرژی ذخیره‌شده برای جهش آزاد می‌شود و هر دو پا در حالت کاملاً باز، بالاتر از سطح زمین قرار می‌گیرند. دست‌ها نیز مخالف جهت پاها از هم باز می‌شوند. در این کلید، بدن در بالاترین حالت خود قرار دارد.

متحـرک‌سازی دویدن انساننکتـه: قوس حرکتی سر و بدن را حفظ کنید.

فعالیت: شخصیتی را در حال دویدن متحرک‌سازی کنید، به‌طوری‌که از سمت راست کادر وارد و از سمت چپ آن خارج شود.

لوپ دویدن

برای پیاده‌سازی لوپ دویدن، کلیدهای طراحی‌شده خودتان را روی یک محور ثابت، که از مرکز ثقل عبور می‌کند، رسم کنید.

متحـرک‌سازی دویدن انسانسپس همه فریم‌ها را روی همین محور و هم‌راستا با مرکز ثقل بدن اجرا کنید.

متحـرک‌سازی دویدن انسانفعالیت: حرکت لوپ دویدن را برای یک شخصیت انسانی، متحرک‌سازی کنید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه