03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه15_ راه رفتن با خوشحالی

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه15_ راه رفتن با خوشحالی
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه15_ راه رفتن با خوشحالی

راه رفتن با خوشحالی

همان‌طور که قبلا اشاره شد، راه رفتن انواع مختلفی دارد. حتی با تغییراتی اندک در کلیدها می‌توان حس راه رفتن را تغییر داد. برای متحرک‌سازی شخصیت خوشحال، می‌توانیم از فرم کلیدهای راه رفتن عادی استفاده کنیم و تغییرات جزئی در آن بدهیم. قبل از هر چیز باید بدانیم که یک فرد خوشحال چگونه رفتار می‌کند؟ به دلیل انرژی مضاعفی که در او وجود دارد، هنگام راه رفتن گام‌هایش را بلندتر برمی‌دارد و دستانش را بلندتر تاب می‌دهد. ممکن است کمی هم سینه‌اش را از حالت عادی جلوتر بدهد. مانند روش قبل، ابتدا دو کلید تماس را طراحی می‌کنیم. در این کلیدها دست‌ها بالاتر و مشت هستند. در کلید عبوری نیز دست‌ها کمی خم و مشت هستند و در کنار پهلوها قرار دارند و همچنین پایی را که خم‌شده کمی بالاتر می‌آوریم.

رعایت چه نکاتی در متحرک‌سازی می‌تواند حالات درون شخصیت را درراه رفتن نمایش دهد؟

کلید شماره سه، پایین‌ترین حالت حرکت است. تفاوتی که در این قسمت، نسبت به راه رفتن عادی شاهد آن هستیم این است که دست‌ها بیشتر بالا می‌روند. دقت داشته باشید که در کلید پایین، دست‌ها در بالاترین حالت خود قرار دارند. کلید شماره هفت، بالاترین حالت حرکت است و دست‌ها کمی خم‌شده و مشت هستند.

جایگیری کلیدها به این شکل درمی‌آیند و اکنون ما یک‌راه رفتن خوشحال داریم.

فعالیت:

  • نوع راه رفتن با خوشحالی را در یک پویانمایی پیداکرده و بررسی کنید.
  • شخصیت خود را در حالت راه رفتن با خوشحالی متحرک‌سازی کنید.

راه رفتن با ناراحتـی

نوع دیگری از حرکت، راه رفتن به هنگام ناراحتی است. انسان ناراحت انگیزه‌ای برای تاب دادن یا نشاط در یک‌راه رفتن عادی را ندارد. پس‌دست‌ها و پاهایش همیشه کمی خم و شل هستند و خیلی بلند گام برنمی‌دارد. در شخصیت ناراحت، بدن کمی قوز دارد و سر شخصیت به سمت سینه‌اش پایین می‌آید. با این توضیحات، ابتدا دو حالت تماسی شخصیت را رسم می‌کنیم.

نکتـه: مراقب باشید در این مورد شخصیت؛ زیاد شل و وارفته نشود. اغراق زیاد در این مورد ممکن است به‌جای ناراحتی، خستگی را تداعی کند.

در حالت عبوری سر شخصیت به مقدار بسیار اندکی نسبت به حالت تماس بالاتر می رود.پایی که خم شده نیز با ارتفاع بسیار کمی از زمین بلند می شود، این کار بی میلی شخصیت را نشان می دهد.

نکتـه: اگر پای خم‌شده، از زمین بلند نشده و روی زمین کشیده شود، شخصیت به‌جای ناراحت، خسته به نظر می‌رسد.

در کلید شماره ۳ ،بدن در پایین‌ترین حالت خود قرار دارد. اما به نسبت یک‌راه رفتن معمولی، بدن کمتر بالا و پایین می‌شود و از دلایل آن می‌توان به قدم‌های کوتاه‌تر و ارتفاع کم پایی که بلند می‌شود اشاره کرد. دست‌ها نیز در حالت آویزان در کنار بدنش تاب می‌خورند. در کلید شماره ۷ ،بدن در بالاترین حالت خودش قرار می‌گیرد. شخصیت، بدن خودش را بابی میلی به جلو پیش می‌برد. در این سیکل راه رفتن، نوسان کمتری درحرکت شاهد هستیم.

فعالیت:

  • در یک پویانمایی، راه رفتن با ناراحتی را جست‌وجو کرده و متحرک‌سازی آن را بازسازی و تحلیل کنید.
  • مراحل راه رفتن را در یک شخصیت انسانی در حالت ناراحت، متحرک‌سازی کنید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه