03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه11_ تفاوت راه رفتن در زن و مرد

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه11_ تفاوت راه رفتن در زن و مرد
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه11_ تفاوت راه رفتن در زن و مرد

متحرک‌سازی ترکیبی انسانی _ بخش دوم

تفاوت راه رفتن در زن و مرد

زن‌ها اکثراً با ساق‌های نزدیک به هم راه می‌روند که از کشاله ران به هم نزدیک است و درنتیجه بدن و سر، کمتر بالا و پایین می‌رود. درحالی‌که مردها پاها‌یشان را با فاصله از هم حرکت می‌دهند. بنابراین در هر حرکتشان، بستگی به میزان باز و بلند بودن قدم‌ها، سربالا و پایین می‌رود.

آیا علاوه بر جنسیت شخصیت، سن او نیز بر روی راه رفتنش تأثیر دارد؟

تفاوت راه رفتن در زن و مرد

تفاوت راه رفتن در زن و مردفعالیت : راه رفتن زن و مرد را در یک پویانمایی بررسی کرده و باهم مقایسه کنید.

متحرک‌سـازی راه رفتن در پاها

چند نوع متحرک‌سازی از پهلو برای یک شخصیت می‌توان طراحی کرد؟

برای متحرک‌سازی راه رفتن در حالت تکرارشونده (loop) ، در ابتدا دو کلیدی را که هر دو کف پا، یکی پنجه و دیگری پاشنه پا با زمین تماس دارند طراحی کرده و اسم این کلیدها را تماس می‌گذاریم.

متحرک‌سـازی راه رفتن در پاها

کلید بعدی که میان این دو کلید قرار دارد حالت عبوری حرکت است. یک‌پا در حالت عمودی و پای دیگر به جلو خم می‌شود. در این حالت که پای پشت، خم‌شده است؛ باسن به سمت پشت می‌چرخد و شکم به حالت سه‌رخ رو به دوربین قرار می‌گیرد. کلیدهای بعدی بین این دو حالت ترسیم می‌شوند. بعد از حالت تماس، بدن پایین می‌آید و وزن بلافاصله روی یک‌پا می‌افتد، پا خم‌شده و جرم بدن پایین می‌آید. در این قسمت وزن شخصیت احساس می‌شود. بعد از کلید عبوری، پای خم‌شده به جلو می‌رود و پایی که به حالت عمودی قرار داشت، روی پنجه به جلو خم می‌شود؛ در این حالت جرم بدن به سمت بالا کشیده می‌شود و درواقع پا، بدن را به سمت جلو حرکت می‌دهد.

فعالیت: کلیدهای راه رفتن دو پا را در حالت درجا زدن(لوپ)، ترسیم کنید.

متحرک‌سـازی راه رفتن در پاهامتحرک‌سازی دست‌ها هنگام راه رفتن

در این مرحله به همان ترتیبی که اشاره شد، بالاتنه و دست‌ها را اضافه می‌کنیم. در کلید تماس، دست‌ها خلاف جهت پاها قرار دارند. بنابراین اگر پای راست جلو قرارگرفته باشد، دست راست برای حفظ تعادل بدن، به عقب می‌رود و کلید تماس به شکل زیر درمی‌آید.

متحرک‌سـازی راه رفتن در پاهادر کلید عبوری، دست‌ها موازی و هم‌راستا با بالاتنه هستند. همان‌طور که پای راست به عقب می‌رود دست راست نیز به سمت جلو حرکت می‌کند. به دلیل خیز شخصیت به سمت جلو، بالاتنه کمی بالاتر از کلید تماس قرار دارد.

متحرک‌سـازی راه رفتن در پاهابه دلیل خم شدن زانوی پای راست، بالاتنه پایین می‌آید. در حالت میانی، دست راست بین کلید تماس و عبوری، کمی به سمت جلو کشیده می‌شود و دست مخالف کمی به عقب می‌رود. در این کلید، شخصیت در پایین‌ترین حالت خود قرار دارد که به آن کلید پایین میگوییم؛ دست راست نسبت به کلید قبل خود کمی جلوتر رفته و دست چپ کمی به سمت عقب برمی‌گردد. در این کلید، شخصیت در بالاترین حالت خود قرار دارد که به آن کلید بالا می‌گوییم.

متحرک‌سـازی راه رفتن در پاهادر این مرحله سر را به کلیدها اضافه می‌کنیم. دقت کنید تا قوس حرکت بدن و سر، کاملاً رعایت شود.

متحرک‌سـازی راه رفتن در پاهافعالیت: کلیدهای راه رفتن یک انسان کامل(دست، پا، سر، بدن) را در حالت درجا زدن، ترسیم کنید.

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه